WhoIs Privacy

We willen allemaal dat onze gegevens beschermd worden. Maar tegelijkertijd worden we steeds actiever op internet en registreren steeds meer mensen hun eigen domeinnaam. Hoewel je misschien denkt dat je website te klein is om echt aandacht te trekken, is het slechts een kwestie van tijd voordat je inbox overloopt van de ongewenste berichten en de daarbij behorende veiligheidsrisico’s.

Bij domeinregistratie is het in de meeste gevallen verplicht om persoonlijke gegevens te vragen en op te slaan in de Whois-records. Zelfs al heb je er geen enkel probleem mee dat dit soort gegevens publiek beschikbaar komt, dan nog wil je liever niet dat iedereen  (inclusief bedrijven in de e-mail- en telefoonmarketing) deze gegevens uit de whois halen en je lastig gaan vallen. Gelukkig biedt Nubium een manier om hiervan af te komen: de dienst “Whois privacy”.

In de basis dient Whois privacy drie doelen

-  Het beschermt je identiteit
-  Het vermindert het aantal spamberichten
-  Het helpt je ongewenste aanbiedingen te voorkomen

Als Nubium Whois privacy op een domein activeert, wordt je identiteit verborgen. In plaats daarvan wordt een alternatief e-mailadres gebruikt. Elke e-mail die hierop ontvangen wordt, krijgt een automatisch antwoord met een link naar een online formulier waarmee contact met de domeinhouder opgenomen kan worden.

Heb je interesse in het afschermen van je gegevens of wil je eerst meer informatie? Via de onderstaande knop kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.